Stanovy DIRTY RIDERS z.s.

I. Název a sídlo

Název: DIRTY RIDERS z.s., Sídlo: Kunčičky u Bašky 177, 739 01, Baška, Moravskoslezský kraj, Česká republika, IČ: 270 42 685

II.Statut spolku

 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující jeho členy na základě společného zájmu a to vše v souladu se zákonem č.89/2012, občanský zákoník.
 2. Spolek je právnickou osobou.
 3. Působnost spolku se vztahuje zejména na Moravskoslezský kraj.

III. Cíl a činnosti spolku

 1. Cílem spolku je podpora a realizace volnočasových a sportovních aktivit v oblasti freestylových a adrenalinových sportů a to zejména Mountaiboardingu dále však také Mountainbikingu, Kiteboardingu, Landkitingu, Snowboardingu, Freeskiingu a pořádání neformálních volnočasových aktivit se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti.
 2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o přípravu podmínek pro realizaci sportovních aktivit, pořádání závodů, přehlídek, workshopů a výuky výše uvedených sportů.

IV. Členství

 1. Členství ve spolku vzniká zápisem nového člena do Členské knihy a je stvrzeno jeho podpisem. Za nového člena spolku mladšího 15 let potvrzují zápis jeho zákonní zástupci.
 2. Formy členství: a) řádné, b) čestné
 3. a) řádné – řádným členem spolku se může stát každý, pokud se ztotožní s činností spolku a je řádně zaevidován v členské knize. Řádný člen má právo – podílet se na činnosti, od 15 let věku volit a od 18 let věku být volen do organizační struktury spolku, být informován o činnosti spolku a využívat výhod řádného členství stanovených valnou hromadou.
 4. b) čestné – spolková rada je oprávněna rozhodnout o přiznání čestného členství ve spolku, zejména jde-li o významnou osobnost, dárce, sponzora apod. Ve svém rozhodnutí stanoví individuální podmínky čestného členství.
 5. Zánik členství:
 6. doručení žádosti o ukončení členství spolkové radě
 7. ukončení členství usnesením spolkové rady pro vážné porušení stanov členem spolku nebo činností člena spolku, která vážně poškodí zájmy spolku
 8. úmrtím člena spolku

V. Organizační struktura spolku

Orgány spolku jsou:

 1. valná hromada (nejvyšší orgán)
 2. spolková rada (statutární kolektivní orgán)

V.– A) Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
 3. Valnou hromadu svolává spolková rada podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Spolková rada je povinna informovat o nastávající valné hromadě všechny členy spolku a to nejméně 15 dní předem.
 4. Valná hromada zejména:
 5. rozhoduje o změnách stanov spolku,
 6. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření spolku,
 7. volí členy spolkové rady,
 8. rozhoduje o zrušení členství ve spolku,
 9. rozhoduje o všech ostatních věcech týkajících se spolku, které si k tomu vyhradí,
 10. rozhoduje o zrušení spolku.
 11. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 12. Nesejde-li se však nadpoloviční většina všech členů je valná hromada usnášeníschopná po 30- ti minutách od zahájení.
 13. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování o dané věci, kterou předkládá kterýkoliv ze členů spolku starší 15 let. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.

V. – B) Spolková rada

 1. Spolková rada je výkonným kolektivním statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Spolková rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 3. Spolková rada je tvořena třemi členy – předseda, místopředseda a jednatel.
 4. Spolkovou radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně však jedenkrát ročně.
 5. Spolková rada zejména:
 6. volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a jednatele,
 7. koordinuje činnost spolku,
 8. svolává valnou hromadu a zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
 9. rozhoduje o přijetí člena spolku,
 10. navrhuje úkoly spolku pro příslušné období,
 11. zpracovává výroční zprávu, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření spolku.
 12. Předseda, místopředseda a jednatel spolkové rady zastupují spolek navenek a mohou jednat samostatně jeho jménem, vždy však dle svého nejlepšího vědomí a svědomí k prospěchu a splnění cílů spolku.

VI. Zásady hospodaření

 1. Příjmy spolku tvoří: členské příspěvky, příjmy z pořádaných akcí, dary, granty, dotace a prostředky z vlastní hospodářské činnosti spolku.
 2. Spolek hospodaří se svými prostředky v souladu s předpisy upravujícími hospodaření právnických osob formy zapsaných spolků neziskového charakteru a právními předpisy upravující vedení účetnictví.

VII. Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
 2. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady,
 3. pravomocným rozhodnutím příslušného rejstříkového soudu, u kterého je spolek zapsán nebo pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
 4. V případě zániku spolku je případný likvidační zůstatek majetku spolku darován jiné organizaci obdobného charakteru činnosti, která bude schválena valnou hromadou.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud nebylo v těchto stanovách výslovně uvedeno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník a souvisejících předpisů.
 2. Stanovy jsou platné a nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou spolku, kdy tento uveden níže.
 3. Stanovy jsou v originále uloženy po jednom výtisku v sídle spolku a u příslušného rejstříkového soudu.

V Kunčickách u Bašky dne 24. února 2016